Sunday , May 28 2023

แฟ มิ ลี่ มา ร์ ท รณรงค์ ต่อ เนื่อง เปิด ตัว "ถุง โชค ดี" เพิ่ม ทาง เลือก ใหม่ ทดแทน การ ใช้ "ถุง พลาสติก"[ad_1]

ปัญหา ขยะ พลาสติก ที่ มี อัตรา เพิ่ม มาก ขึ้น ใน ปัจจุบัน เป็น สาเหตุ หลัก ของ ภาวะ โลก ร้อน ส่ง ผล กระทบ ใน หลาย ด้าน ทั้ง ระบบ นิเวศน์ และ ชีวิต ของ คน ใน สังคม "แฟ มิ ลี่ มา ร์ ท" ใน ฐานะ ร้าน สะดวก ซื้อ ร่วม รณรงค์ และ สร้าง ความ ตื่นตัว เรื่อง การ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม มา อย่าง ต่อ เนื่อง ผ่าน กิจกรรม ต่าง ๆ ภาย ใต้ โครงการ Green FamilyMart พร้อม ทั้ง สื่อสาร ให้ พนักงาน และ ลูกค้า ได้ ตระหนัก รู้ ถึง ปัญหา สิ่ ง แวดล้อม ที่ เกิด ขึ้น ใน ปัจจุบัน
ล่าสุด เดิน หน้า เชิญ ชวน ลูกค้า งด รับ ถุง พลาสติก ทุก ครั้ง ที่ ช้ อป ปิ้ง โดย ได้ เพิ่ม ทาง เลือก ใหม่ ด้วย, ถุง โชค ดี 'ผลิตภัณฑ์ ที่ เป็น มิตร ต่อ สิ่งแวดล้อม เพื่อ รองรับ ความ ต้องการ ของ ลูกค้า สำหรับ บรรจุ สินค้า จำหน่าย ใน ราคา 5 บาท ที่ แฟ มิ ลี่ มา ร์ ท ทุก สาขา ทั่ว ประเทศ ซึ่ง ราย ได้ หลัง หัก ค่า ใช้ จ่าย ร่วม สนับสนุน กิจกรรม "ฟื้นฟู ทรัพยากร ทาง ทะเล" ถือ เป็น อีก ทาง หนึ่ง ที่ ช่วย ลด ป ริม ณ ขยะ พลาสติก ใน สังคม โดย เชื่อ ว่า แฟ มิ ลี่ มา ร์ ท เป็น กำลัง สำคัญ ใน การ ร่วม ขับเคลื่อน อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ใน ชุมชน ให้ ยั่งยืน เพื่อ คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี ของ ทุก คน ใน สังคม ต่อ ไป สามารถ ติดตาม ข้อมูล เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook: FamilyMart Thailand Line Official: FamilyMart Thailand และ www.familymart.co.th


[ad_2]
Source link