Tuesday , March 21 2023

Chu tich Huyen Khong Co Đài hoc bang with khiển trach, Giu Nguyên Tri Vi, this Buc xúc | Động Lao Online | LAODONG.VN[ad_1]

Ong Mai Thanh Ngon, Pho at Thu Huyen y, Chu tich UBND Huyen Thanh Tri, Soc Trang vừa with "khiển trach"'ve mặt Đảng đồng Thoi Cung with "khiển trach"'ve mặt Chinh Quyen, Nhung Van được cho phép Tai VI.

Hình Thuc luật Nay Ky Bo Cong Chinh Thuc được đến Ong Ngon VAO Chieu 27.11.

Thong Bao Chi Sau khi figs, ngày 28.11 nhiều Can Bo Tai Huu Tri Huyen Thanh Tri Thuc hình Voi đều Bat Ngo Ky luật nay.

Ong Th. Can Mot Bo Huu Tri Nhan Đinh "Ong Ngon Khai Ke Bang cap Khong ro rang, with DJA to Cao, y Soc Trang Nhan Tinh Khong Phai đây Đinh Bang Đài ad-fulfillment. Vay ong Ngon Co. đúng tiêu DJE Lam Chuan Chu tich hay UBND Huyen Khong? ".

Du Chung Chi Chi Co. vai Nhung Ngon Khai Ong Hoc Đài Quan Su, cao cap Chinh tri tham gia VAO BCH DJE DJE được Bau Lam Pho with Huyen Thu Huyen Thanh Tri y (Nhat Anh Ho)
Du Chung Chi Chi Vai Co Nhung Ngon Khai Ong ad hoc Đài Quan Su, cao cap Chinh tri tham gia VAO BCH DJE DJE được Bau Lam Pho with Huyen Thu Huyen Thanh Tri y.

Được games, Thoi điểm Tai Ong Ung Ngon Cu DJE Bau VAO chức DANH Chu tich UBND Huyen Thanh Tri (NAM 2015) trong Phan Khai Đài hoc, cao cap Chinh Tri, Nhung Lai Ngu ngoại DJE "Khong".

Sánh Danh Trung Phan Huyen Cu HĐND ghi CAC chuyên Mon, nghiệp Vu Hien Ong Ngon The "m" ngoại Ngu (Nhat Anh Ho)
Sánh Danh Trung Phan Huyen Cu HĐND ghi CAC chuyên Mon, nghiệp Vu Hien Ong Ngon The "m" ngoại Ngu (Nhat Anh Ho)

Thuc Noi've hình KY luật nay, Nguyễn Ong Hoang Quy, Ky người suýt with luật do to Cao Bang Ngon cap Cua Ong Nhan Đinh:

"Toi to Cao Ong Ngon Khai Khong Trung Thuc've bang cap. Nay Tinh Uy Dja TEC Luan ro rang ROI, Nhung Ong Ngon Chi with khiển trach Thoi Toi Thay Chua Tuong xứng. Boi Đảng Vien Phai Trung Thuc Voi Chinh Minh, Voi TAP The.

Người đứng đầu matched Mot Huyen Khong Trung Chinh Thuc Minh Thi Lanh đạo Voi Mot Huyen Vo Cung Kho-fulfillment "- Ong cho Quy Tiep TUC games will khiếu Nai hình Thuc Cua Ong Ky luật Ngon đến Cap cao hon.

Cong Văn Tra Loi Cua Tinh Soc Trang y Đinh Khang Ong Ong Quy Ngon to Cao Bang Khong Co-fulfillment Đài hoc đúng. Vay du Tinh Ky y Chi Hanh Tien Thuc luật Bang hình khiển trach đối Ong Voi Ngon (Nhat Anh Ho) "style =" text-align: center;
Cong Văn Tra Loi Cua Tinh Soc Trang y Đinh Khang Ong Ong Quy Ngon to Cao Bang Khong Co-fulfillment Đài hoc đúng. Vay du Tinh Ky y Chi Hanh Tien Thuc luật Bang hình khiển trach đối Ong Voi Ngon.

Nhu LĐO DJA Thong figs, Tai Cong Văn SO 819 CV / TU Cua Tinh y Soc Trang do Pho at Thu Thuong Truc Tinh Uy Huynh Văn Sum KY ngày 17:10, EV Ket qua giải quyết to Cao Chu tich Huyen Mai Thanh Ngon Neu ro :

Nội Dung to đồng Cao Chi Thanh Ngon Mai Khong Co Bang Tot nghiệp Đài đúng ad-fulfillment; Nội Dung to đồng Cao Chi Mai Thanh Ngon Khai Ke Khong Trung Thuc ung trong Cu, Cu-fulfillment đúng Bau, CO khuyết điểm.

Qua Kiem tra CAC Ban Ke Khai Cua đồng Chi Mai Thanh Ngon Nhan thay đồng Chi Khong Co Bang Tot nghiệp Đài hoc Nhung Ke Khai Ho So Ung Cu Ban Chap Hanh Đảng Bo Huyen Thanh Tri VA Ho So Ung Cu Đài biểu Hoi đồng Nhan it Huyen Thanh Tri Trinh Co. DJO Đài ad-fulfillment Khong thong Nhat, Chua Phu bang hop voi tot nghiệp, Giay xác Nhan, Nhan Hien Chung Co '.

[ad_2]
Source link